Το Πλάνο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) είναι ένα σχέδιο που απεικονίζει την στρατηγική μάρκετινγκ που πρόκειται να ακολουθήσει μία επιχείρηση καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν τα προγράμματα και τις πρακτικές μάρκετινγκ.

Συντάσσεται συνήθως ετήσια και περιλαμβάνει τις διαθέσιμες και δυνατές επιλογές τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Από τις διαθέσιμες αυτές επιλογές και με προσεκτική μελέτη και έρευνα καθορίζεται η βέλτιστη στρατηγική με βάση τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

H μορφή ενός πλάνου μάρκετινγκ αλλά διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης

Το Πλάνο Μάρκετινγκ περιλαμβάνει:

1. Σκοπός και Αποστολή (Purpose and Mission )
2. Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης (Situational Analysis)
3. Στρατηγική Μάρκετινγκ και Στόχοι (Marketing Strategy and Objectives)
4. Τακτικές του Μάρκετινγκ (Tactical Programs Budgets)
5. Προϋπολογισμοί, Ανάλυση Απόδοσης και Εφαρμογή (Performance
Analysis and Implementation)
6. Επιπρόσθετα Ζητήματα (Additional Consideration )
7. Εύκολες Μεθόδους μέτρησης αποτελεσμάτων (measurement of activities)

Συμβουλή

Η δημιουργία και διατήρηση μιας ομάδας εργασίας είναι πολύ σημαντικό για την επιτεύξη των στόχων. Οι πιο δημιουργικές ιδέες έρχονται όταν υπάρχει αλληλοεπηρεασμός στις θέσεις και στις απόψεις.